Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 46 580 831,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, e-mail: promocja@wroclaw.agora.pl.

Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook.

2. Fundatorem Nagród w konkursie jest ZF Friedrichshafen AG, Löwentaler Straße 20, 88046 Friedrichshafen, Niemcy, zwany dalej „Fundatorem".

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Uczestnikami mogą być osoby spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie serwisu Facebook. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy organizatora ani fundatora, ani ich małżonkowie, ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy – w terminie od dnia 2 września 2021 r. od godz. 17.00 do dnia 5 września 2021 r. do godz. 17.00 – wykonać zadanie konkursowe, tj. opublikować komentarzu pod postem konkursowym na fanpejdżu Wyborcza.pl Częstochowa – odpowiedź na pytanie konkursowe: Jak wyobrażasz sobie motoryzację przyszłości?

Podane godziny są godzinami czasu obowiązującego w Polsce. Po opublikowaniu komentarza konkursowego nie można w nim dokonywać zmian. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania komentarza.

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą w komentarzu zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności posty nie mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; posty nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; posty nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W komentarzu nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm), ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym regulaminie. Komentarze niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

6. W Konkursie wybranych zostanie dwóch zwycięzców – autorów komentarzy, które zostaną uznane przez Organizatora za najciekawsze. Organizator może odstąpić od przyznania wybranych nagród, jeżeli uzna, że opublikowane zadania konkursowe nie spełniają założonych standardów. Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę: bilet na przelot sterowcem w dniu 12 września 2021 r. z Lotniska Muchowiec, Katowice – planowany start: Lotnisko Muchowiec, Katowice, niedziela 12.09, godziny lotu: start 12.30 – lądowanie 15.00 (check-in 11.30), czas trwania lotu 2,5 godz.

Organizator do dnia 6.09.2021 r., godz. 12.00, poinformuje zwycięzców o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej realizacji na Messengera zwycięzców. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska, które to dane zostaną przekazane Fundatorowi w celu umożliwienia realizacji nagrody.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie do 31 października 2021 r. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@wroclaw.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora SA w Warszawie Oddział we Wrocławiu, pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia realizacji nagrody, a w razie jej nieotrzymania – w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: fly.zeppelin@zf.com lub na adres Organizatora – e-mail: fly.zeppelin@zf.com, lub pisemnie na adres ZF Friedrichshafen AG, Löwentaler Straße 20, 88046 Friedrichshafen, Niemcy, lub pisemnie: Agora S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu, pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław, z dopiskiem Konkurs Zeppelin Tour 2021. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

9. Postanowienia punktów 7. i 8. nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym – po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@agora.pl.

II. Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu realizacji nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

III. Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty w każdym czasie przez Organizatora, jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 5. niniejszego Regulaminu – w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

IV. Dane osobowe zwycięzców oraz laureatów, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę, będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody. Okres ten może zostać przedłużony, w razie zgłoszenia tych roszczeń – do czasu rozstrzygnięcia sprawy wynikającej ze zgłoszonego roszczenia.

V. Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VI. Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VII. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie.

VIII. Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek – wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDATORA

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu niemieckiego prawa o ochronie danych w związku z konkursem oraz administratorem danych osobowych jest ZF Friedrichshafen AG, Löwentaler Straße 20, 88046 Friedrichshafen, Niemcy. W związku z korzystaniem z nagrody rejestrowane są imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres e-mail zwycięzcy. Fundator zwróci się do zwycięzców o podanie ww. danych. Podanie ww. danych jest konieczne dla realizacji nagrody. Dane te są gromadzone w celu realizacji lotu sterowcem ZF. Po zakończeniu lotu sterowcem ZF dane osobowe, z wyjątkiem imienia i nazwiska, zostaną usunięte. Do tego momentu informacje te będą przechowywane w celu wyznaczenia zastępcy na wypadek, gdyby zwycięzcy nie przesłali potwierdzenia. Imię i nazwisko oraz pozostałe dane muszą pozostać zapisane ze względu na zobowiązania w zakresie przechowywania danych do celów podatkowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych („IOD"). Z IOD można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail dataprotection@zf.com lub pod adresem podanym powyżej.

Numer telefonu podany Fundatorowi będzie wykorzystywany przez krótki czas przed samym wydarzeniem i podczas niego w celach koordynacyjnych.

RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.